Scenarioplanning, Grondexploitatie Torckdael te WageningenConcepts

Als onderdeel van integrale gebiedsontwikkeling Torckdael

Risicomanagement               Samenbrengen expertise        Grondexploitatie
Saneringsplan                        Sanerings- en uitvoeringsovereenkomsten
BTW-vraagstuk                       Anterieure overeenkomsten    Subsidies
Projectcommunicatie            Omgevingsmanagement         RO-procedures
Bouw en woonrijp maken


Over Torckdael

Plan Torckdael ligt aan de rand van de binnenstad van Wageningen.
De locatie is in 2009 nog in bezit van de gemeente, politie Gelderland-Midden en zorgonderneming Opella. Met deze laatste partij heeft de opdrachtgever van KiC Consultancy een intentieovereenkomst gesloten.
Op de locatie heeft vanaf 1856 tot aan 1960 een gasfabriek gestaan. In het kader van het programma sanering Gelderse gasfabrieksterreinen dient de totale locatie gesaneerd te worden. Aangezien de locatie meerdere eigenaren kent is verwerving van het totale gebied in het kader van het samenwerkingsrisico zeer gewenst.
Politie Gelderland-Midden is bereidt te verkopen, zij is al een aantal jaren op zoek naar een locatie waarop een nieuw bureau kan worden gerealiseerd. De gemeente Wageningen is eveneens bereidt om de locatie te verkopen en Opella wil graag op de locatie waar nu nog een verzorgingshuis staat een nieuw complex voor verpleegd wonen realiseren.
Grex WSx-2.JPG

De opdracht

Na de eerste analyse met betrekking tot de bodemsanering te hebben afgerond is KiC Consultancy in opdracht van de Woningstichting gestart met scenarioplanning waarbij een inschatting gemaakt van de omvang van de bodemvervuiling en mogelijk te realiseren programma’s op basis van een ontwikkelingsvisie. Onderdeel van de scenario’s was ook hoe om te gaan met de hoeveelheid aan- en af te voeren grond en hoe werk-met-werk te maken is. De diverse scenario’s zijn vervolgens doorgerekend en op basis van een risicoscan op haalbaarheid getoetst. Het meest haalbare scenario is vervolgens met gemeente Wageningen en provincie Gelderland doorgesproken en verder als basis voor de grondexploitatie, alsmede ook voor de aanvraag van subsidies gehanteerd.
Een en ander resulteerde in een gemeentelijke kadernota die door de gemeenteraad werd goedgekeurd.
Op basis van de scenario’s is daarna in overleg met gemeente en opdrachtgever het meest haalbare scenario voor wat betreft de RO-procedure verder uitgewerkt waarna afspraken met de provincie Gelderland werden gemaakt ten aanzien van de sanering.

Gedurende het verder het ontwikkelingsproces zijn steeds de andere scenario’s als back-up of voor verdere optimalisatie gebruikt om hiermee de risico’s van deze omvangrijke ontwikkeling in te perken.

Visie op .........