Projectmanagement

KiC Consultancy maakt onderscheid tussen het ontwikkelingsproces en de realisatie van projecten. 
PO WSx-4.JPG
Bij realisatie van projecten worden de werkzaamheden van het bouwprojectmanagement meestal door een projectleider\ directievoerder en of de projectopzichter uitgevoerd. Zij acteren binnen de randvoorwaarden welke zijn vastgelegd in de contractstukken (bestek, tekeningen en de aannemingsovereenkomst).
Dit kan bij complexe projecten leiden tot een gemis aan informatie uit het ontwikkelingsproces en commerciële verantwoordelijkheid. 
De invulling van de regierol blijkt van essentieel belang op het moment dat het project over meerdere jaren gefaseerd wordt uitgevoerd. Een gefaseerde realisatie van het project met duidelijke afspraken, beslis- en besturingsmomenten is dan zeer gewenst alsmede ook de mogelijkheid om tussentijds te kunnen bijsturen. Het blijvend creatief zoeken naar de oplossing en de invulling van risicomanagement is van groot belang. Per fase wordt daarbij gekeken hoe risico’s worden verdeelt en worden gaandeweg zekerheden ingebouwd. Deze zekerheden vervullen weer een belangrijke rol richting de financiers van het project. Het laten zien dat op de cash-flow van het project wordt gestuurd en deze ook wordt beheerst is belangrijker dan ooit. Ook het aantonen van de afzet is daarbij belangrijk. Door de complexiteit van deze projecten is het gewenst om risicobewust stappen te zetten, ook tijdens de uitvoering.

KiC Consultancy kan voor u de regierol, desgewenst op flexibele basis, vervullen, aanvullend op het bouwprojectmanagement.

Projecten:


Risicomanagement (grondexploitatie)

Risicomanagement kan gezien worden als een vast onderdeel van het ontwikkelings- en projectmanagement.
Risico WS-1.JPG

Risicomanagement is geen eenmalige bezigheid, maar vergt een pro-actieve en cyclische benadering.
Dit betekent dat risico’s op projectniveau in een continu cyclisch proces moeten worden geïdentificeerd, geprioriteerd, geanalyseerd en beheerst. De beheersmaatregelen dienen binnen een organisatie onderdeel te zijn van een integrale en actieve aanpak van het risicomanagement. Een duidelijke structuur waarin dit gebeurt ligt voor de hand. Risicomanagement is een proces van analyse, formuleren van maatregelen, sturen op deze maatregelen en evalueren van de maatregelen. Veel organisaties zijn redelijk ver in het formuleren van risico’s om op basis hiervan te beoordelen of voldoende weerstandscapaciteit aanwezig is. De activiteit die wij kennen als sturing, het nemen van beheersmaatregelen anders dan zorgen voor voldoende weerstandscapaciteit en evaluatie van deze maatregelen is vaak minder goed op orde. Niet afhankelijk zijn van de grillen van de markt maar juist hierin meebewegen is het credo geworden. KiC Consultancy kan u helpen met het treffen van de juiste beheersmaatregelen om de risico`s binnen de (deel)projecten onder controle te krijgen en te houden.

Projecten: