Ontwikkelingsmanagement

Grootschalige gebiedsontwikkeling aan de randen van de stad is voorbij. De focus ligt de komende decennia veel meer op herontwikkelingen binnen bestaand stedelijk gebied, en herontwikkeling van vóór de kredietcrisis uitgewerkte plannen.
Scenarioplanning-4.JPG
Herontwikkeling betekent ook toename van risico’s. Naast de projectmatige harde kant ( tijd, geld en kwaliteit) gaat het vooral ook om de procesmatige kant (besluitvorming, communicatie, draagvlak en omgevingsaspecten). Beide moeten in balans zijn, waarbij ieder project zijn eigen accenten kent, soms meer gericht op de proceskant dan weer op de projectmatige kant. Inhoudelijke kennis en ervaring zijn dus belangrijk om binnen de functie van het ontwikkelingsmanagement de juiste balans en de regie te behouden. Daarnaast is het vaak van belang om als ontwikkelingsmanager over het vermogen te beschikken om partijen met verschillende belangen (opdrachtgever, overheid, bewoners, omwonenden e.d.) bij een te brengen en met elkaar te laten samenwerken.

KiC Consultancy overziet het hele speelveld en is in staat om de eindverantwoordelijkheid te dragen voor alle facetten van het ontwikkelingsmanagement tot en met de aanbesteding.

Projecten: 


Integrale duurzame gebiedsontwikkeling

Als u over een locatie beschikt die (her)ontwikkeld moet worden, is het wenselijk om voor dat gebied een integrale visie te ontwikkelen. 

Bouw-3.JPG

KiC Consultancy inventariseert daarbij de sterktes en zwaktes én de kansen en bedreigingen. Uw (ondernemings)visie en de omgevingsfactoren zijn daarbij leidend. Mogelijke bestemmingen worden op een rijtje gezet. Mogelijkheden van plane-making worden onderzocht (zie ook gebiedsontwikkeling als concept)KiC Consultancy beoordeelt combinaties van wonen, zorg, leisure en commercieel gebruik . Maar ook alternatieve invullingen met bijzondere woonvormen, zoals zorg- en jongerenhotels, kleinschalige woonvormen voor ouderen en gehandicapten, mantelzorg- en kangoeroewoningen, maken steeds vaker deel uit van deze integrale benadering. KiC Consultancy beoordeelt daarbij zowel de functionele als economische meerwaarde van alternatieve ontwikkelingen. Uiteraard adviseren wij u ook over de vraag hoe een integrale aanpak vorm kan krijgen. 


Projecten:

 • Gebiedsontwikkeling project Torckdael te Wageningen 
 • Grondexploitatie Baron van Wassenaarpark te Ede
 • Herstructureringswijk Patrimonium
 • Haalbaarheidsstudie herontwikkeling locatie KDB, Tilburgseweg te Goirle
 • Haalbaarheidsstudie ontwikkelingsplan Kanaleneiland (middendeel) te Utrecht
 • Haalbaarheidsstudie gebiedsontwikkeling De Dreijen te Wageningen
 • Haalbaarheidsstudie gebiedsontwikkeling Duivendaal te Wageningen
 • Haalbaarheidsstudie gebiedsontwikkeling Capelse Brug te Capelle aan den IJssel
 • Haalbaarheidsstudie Dijkstraten\Hoofdstraat te Best, locatie voormalig bouwbedrijf
 • Haalbaarheidsstudie locatie Van Donzel te Uden
 • Haalbaarheidsstudie landgoed Lactaria te Stevensbeek

Scenarioplanning

Bij ontwikkelingsmanagement hoort ook het instrument van scenarioplanning

Scenarioplanning-3.JPG
Zicht op en werken met scenarioplanning is een krachtige methode om dieper in te gaan op mogelijke gevolgen van belangrijke onzekerheden. Het werken met scenarioplanning is een onmisbaar controle-instrument geworden binnen projecten en of de organisatie brede invulling hiervan, waarbij het vastgestelde scenario regelmatig van een update wordt voorzien om de validiteit van gemaakte keuzes te blijven toetsen.

Project