Portfoliomanagement

Levert uw vastgoed daadwerkelijk een bijdrage aan het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen? Wat is het rendement op uw vastgoed en welke waarden moet u hanteren voor de exploitatie? 
Veel vragen, waarop u wellicht niet direct antwoord weet. In dat geval is het verstandig om een dynamisch vastgoedplan te maken. 
Daarbij kijkt KiC Consultancy naar eventuele alternatieve gebruiksmogelijkheden van uw vastgoed en naar de positie in de markt. Ook adviseren wij u omtrent de exploitatie en eigendomsvormen. Kortom, een plan dat antwoord geeft op die vragen waarop u eigenlijk direct antwoord moet kunnen geven.
Portfolio WS-2.JPG

Portfoliomanagement, is het management van vastgoed als beleggings- c.q. bedrijfsmiddel.
Bij de invulling van portfoliomanagement voor de vastgoedportefeuille staan met name rendement, boekwaarde en strategische overwegingen centraal. Daarbij is het doel vooral om het rendement en de waardeontwikkeling van de portefeuille te optimaliseren waarbij rekening wordt gehouden met de spreiding van de beleggingsrisico’s. Er wordt gezocht naar de balans in de onderlinge samenhang van de objecten en een optimale mix tussen verschillende markten.
Om te komen tot een weloverwogen portfoliomanagement zal KiC Consultancy allereerst de waardeketen, het in verband brengen van de strategisch relevante bezigheden van een organisatie, helder formuleren.
Voor u als organisatie is het belangrijk om vast te stellen wat de rendementsvereisten zijn. Ook het opstellen van een concurrentieanalyse en het uitvoeren van een benchmarkanalyse is vanzelfsprekend.

Is deze analyse gereed dan kan ook voor de belegger het Portfolioplan, uitgewerkt worden. Daarbij wordt met name ook de vastgoedstrategie bestaande uit scenario’s voor ontwikkeling van sociaal, maatschappelijk en commercieel vastgoed uitgewerkt en worden de schakels tussen financiële, markttechnische en sociale randvoorwaarden voor (vastgoed)ontwikkeling inzichtelijk gemaakt.

Met name in de zorgsector kan een portfolioplan of te wel het dynamisch vastgoedplan van KiC Consultancy een bijdrage leveren aan de realisatie van de lange termijn doelstellingen van uw organisatie.
Dit dynamische vastgoedplan kan een bijdrage leveren aan de van zorginstellingen verwachte professionele visie op hun vastgoed. 
Daarbij is het eveneens van belang om te beschikken over een gedegen businessplan.

Veel (zorg)ondernemingen beschikken over een sterk dienstenpakket en of producten en know-how echter het onderscheidend vermogen helder krijgen is een hele klus. Het onderscheidend vermogen moet worden vastgelegd in een allesomvattend businessplan.

De waarde van een businessplan wordt uiteindelijk bepaald door de klanten en gebruikers.
De aanpak van KiC is er daarom altijd op gericht om, als dat nodig en gewenst is, de interactie met de doelgroep en of de gebruikers aan te gaan. Op deze wijze achterhalen we of het concept optimaal aansluit op de behoeften.

De in het businessplan vastgelegde bedrijfsstrategie omvat de doelstellingen die u op langere termijn - 3 tot 5 jaar - wilt bereiken. Maar ook, en dat is anders dan bij bijvoorbeeld een ondernemingsplan, om een aantal alternatieven, de toekomstscenario’s. In deze toekomstscenario’s wordt een keuze gemaakt voor het beleid van de organisatie voor de komende jaren, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke wijzigingen in omstandigheden in de toekomst . Strategie is daarom niet statisch, maar belangrijk en noodzakelijk voor een onderneming om goed te kunnen (blijven) presteren.
Middels het formuleren van een duidelijke bedrijfsstrategie wordt helder gemaakt op welke manier u uw doelen wilt bereiken en hoe uw vastgoed daaraan een bijdrage kan leveren. Strategie geeft richting en vorm aan (toekomstige) keuzes en activiteiten.

Niet alleen verandert de doelgroep maar ook speelt de vraag of het vastgoed nog aansluit op de woonwensen van de toekomstige bewoners? Nog spannender wordt het nu veranderende bekostiging onzekerheid geeft over de toekomstige inkomsten.

Het dynamisch vastgoedplan geeft antwoord op de vraag:
 
Welk vastgoed u nu en in de toekomst nodig heeft?
Daarnaast levert het dynamische vastgoedplan inzicht in de mogelijkheden van het bestaande vastgoed als het gaat om alternatieve aanwendbaarheid en mogelijkheden tot aanpassing.
Verder wordt de strategie voor elke locatie uit uw portefeuille geformuleerd om te komen tot goed renderend vastgoed.