Serviceflat 2.0, een toekomstbestendig woonconcept!

10/03/2019 12:01:57 pmWan de Kimpe Concepts
Nederland beschikt over 350 serviceflats, opgeteld circa 40.000 appartementen. 
Ooit vormden ze een breed gewaardeerd woonconcept voor welgestelden, als alternatief voor wonen in een verzorgingshuis.
Op dit ogenblik worden echter nogal wat serviceflats met leegstand geconfronteerd. Dat is opmerkelijk omdat enerzijds het aantal ouderen als onderdeel van onze bevolking sterk toeneemt en daarmee ook de behoefte stijgt aan aangepaste huisvesting.
Anderzijds komt het reguliere verzorgingshuis vanwege de gewijzigde regelgeving meer en meer onder druk te staan.

Leegstand
Als reden voor leegstand kan in zijn algemeenheid gesteld worden dat er alternatieven voor het verzorgingshuis worden ontwikkeld die de concurrentie met de serviceflat vol aan kunnen, zeker als er sprake is van kleine serviceappartementen van 50 á 75 m2. Dit is het geval bij bijvoorbeeld de nieuwbouw woon/zorgcomplexen die in een hoog tempo tot stand komen. Daar wordt in veel gevallen méér wooncomfort geboden dan in de gemiddelde serviceflat en blijft in tegenstelling tot het traditionele verzorgingshuis ook hier de zelfstandigheid van bewoners, door het scheiden van wonen en zorg, langer ongemoeid.

Waar wordt de concurrentiepositie van serviceflats met kleine een- of tweekamer appartementen (50 á 75 m2) ten opzichte van nieuw gerealiseerde woon/zorgcomplexen nu vaak door aangetast?

In de eerste plaats bieden de meeste serviceflats ruimtelijk niet wat de huidige maar ook met name de toekomstige bewoners nodig hebben. De toegankelijkheid en de mogelijkheden van aanpasbaarheid voor rolstoelgebruik in de woning vormen vaak het probleem.

Ten tweede blijken de servicekosten in serviceflatcomplexen, waar men vaak beschikt over eigen keuken- en restaurantfaciliteiten, over eigen beheer- en onderhoudsdiensten en/ of eigen verzorgend personeel, zodanig hoog te zijn (geworden) dat geïnteresseerde ouderen de voorkeur geven aan andere woonvormen.
Daar staat tegenover dat zorg bij serviceflats ook beschikbaar is, regelmatig vanuit de directe omgeving of zelfs de eigen organisatie met een hoog serviceniveau wat een groot pluspunt is!

Een derde punt vormt de organisatiestructuur.
40% van alle serviceflatcomplexen zijn eigendomsflats waarbij de ledenvergadering binnen de VVE het hoogste orgaan is. Vaak functioneren deze organisaties niet meer goed zeker nu de problematiek is toegenomen. Een groot complex is een echt bedrijf met vaak een omzet van meer dan één miljoen.
Zo’n bedrijf moet dan ook bedrijfsmatig en professioneel worden beheert, niet vanuit hobbyisme of sociale bewogenheid.

Het is van belang voor bovengenoemde problemen een oplossing te zoeken.

KiC consultancy heeft na analyse van de problematiek een nieuw woonconcept ontwikkeld, Serviceflat 2.0. Dit concept wordt, afhankelijk van de eigen (specifieke) situatie, op maat gemaakt. Waarom een nieuw woonconcept voor serviceflats?
Omdat simpelweg de behoefte aan huisvesting voor senioren zó groot is dat de plaatsen in serviceflats gewoonweg niet gemist kunnen worden. 

comments powered by Disqus